ManşetXəbərlər

Milli Məclis seçkilərində kimlər mandat əldə edə bilər?

24saat.org” saytı 2020-ci il 9 Fevral tarixində baş tutacağı elan olunmuş Milli Məclis seçkilərində mandat əldə etməyə yaxın olan namizədlərin siyahısını hazırlayıb.

Xatırladırıq ki, siyahı qarşıdan gələn Milli Məclis seçkilərində bu və ya digər formada mandat əldə etmək şansı olan şəxslərin məntiqi seçimi nəticəsində formalaşıb.

Soyadı, adı və atasının adıSiyasi mənsubiyyətiSeçki dairəsiVəzifəsi
TALIBOV
VASİF YUSİF
YAP1 SAYLI
ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
NAXÇIVAN
MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİNİN
SƏDRİ
HƏBİBBƏYLİ İSA
ƏKBƏR
YAP2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AMEA
-NIN I VİTSE-PREZİDENTİ
MÖHBALIYEV SƏTTAR
SULİDDİN
Bitərəf3 SAYLI BABƏK-KƏNGƏRLİ-NAXÇIVAN
SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
HƏMKARLAR İTTİFAQLARI KONFEDERASİYASININ SƏDRİ
İBRAHİMOV ELDAR RZAYAP4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
NOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALIYAP5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLIKASININ MİLLİ MƏCLİSİNIN
İCTİMAİ BİRLİKLƏR VƏ DİNİ
QURUMLAR KOMİTƏSİNİN SƏDRİ, YENİ
AZƏRBAYCAN PARTİYASININ İCRA KATİBİNİN
MÜAVİNİ
HƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ
TAPDIQ
YAP6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİ, DEPUTAT
QULİYEV CƏBİ HÜSEYNYAP7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
NAXÇIVAN
MUXTAR RESPUBLİKASI GƏNCLƏR FONDUNUN İCRAÇI
DİREKTORU
ƏLİYARLI KUBRA
MƏHƏMMƏD
YAP8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ
SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
YENİ
AZƏRBAYCAN PARTİYASI BİNƏQƏDİ RAYON
TƏŞKİLATI, BAŞ TƏLİMATÇI
QAFAROV KAMALƏDDİN
NƏSRƏDDİN
YAP9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ
SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
VƏ MİLLİ MƏCLİSİN SƏHİYYƏ
KOMİTƏSİNİN ÜZVÜ
ƏLİYEV ANAR MƏMMƏDYAP10 SAYLI BİNƏQƏDİ
ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
XOCƏSƏN
BƏLƏDİYYƏSİ.ÜZV. YAP
BİNƏQƏDİ RAYON GƏNCLƏR
TƏŞKİLATININ SƏDRİ
HÜSEYNOV AYDIN NƏSİRYAP11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
ORDUXANOV NİYAMƏDDİN ORDUXANBAXCP12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL
SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
BÜTÖV
AZƏRBAYCAN XALQ CƏBHƏSİ PARTİYASI, SƏDR
MÜAVİNİ
ƏLİYEV RAUF ASİFYAP13 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİSİN DEPUTATI
MƏMMƏDOV SOLTAN TEYMURBitərəf14 SAYLI XƏZƏR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
HEYDƏR
ƏLİYEV FONDU BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR
DEPARTAMENTİNİN RƏİSİ
NAĞIYEV RAUF NƏRİMANYAP15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
TİBB UNİVERSİTETİ, DOSENT
SƏFƏROV İLHAM İLYASYAP16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
YASAMAL
RAYON GƏNCLƏR VƏ İDMAN
İDARƏSİ,RƏİS
ALLAHVERDİYEV ELNUR MARATYAP17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
HEYDƏR
ƏLİYEV MƏRKƏZİ. DİREKTORUN
MÜŞAVİRİ
MUSABƏYOV RASİM
NƏSRƏDDİN
Bitərəf18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİS BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR VƏ
PARLAMENTLƏRARASI ƏLAQƏLƏR KOMİTƏSİ,
ÜZV
CABBAROV GÜLOĞLAN
MƏHƏRRƏM
Bitərəf19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ
SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
KİKBOKS
FEDERASİYASI, VİTSE-PREZİDENT
ƏLİYEV ADİL ABIŞBitərəf20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ
SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ, DEPUTAT
İBRAHİMQIZI MƏLAHƏT
İBRAHİM
YAP21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ
SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
MOLLAZADƏ ASİM NAZİMDİP22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ
SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ, MİLLİ
MƏCLİSİNİN DEPUTATI
SƏMƏDZADƏ ZİYAD
ƏLİABBAS
Bitərəf23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL
SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİS İQTİSADİ SİYASƏT
KOMİSSİYASININ SƏDRİ
MUSTAFAYEV ELNUR ELŞADYAP24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ
SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
"SOCAR
PETROLEUM" QAPALI SƏHİMDAR
CƏMİYYƏTİNDƏ BAŞ DİREKTORUN
İNNOVASİYALAR ÜZRƏ MÜAVİNİ
VƏLİYEVA SƏDAQƏT
SULEYMAN
YAP25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ
SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
MİLLİ MƏCLİSİN SƏHİYYƏ VƏ
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ MƏSƏLƏLƏRİ
KOMİTƏLƏRİNİN ÜZVÜ, MİLLİ
MƏCLİSİN HESABLAYICI KOMİSSİYASININ İSƏ
KATİBİDİR
 MUSTAFA FAZİL
QƏZƏNFƏR
BQP26
SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİS, DEPUTAT
SALAHZADƏ ƏLİABBAS QALİBYAP27
SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
SABUNÇU
RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNDƏ ŞÖBƏ
MÜDİRİ
QULİYEV ELDAR ALLAHYARBitərəf28
SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİS, AQRAR SİYASƏT
KOMİTƏSİNİN SƏDR MÜAVİNİ
HÜSEYNOVA AYTƏN ARİFYAP29
SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
YAP
İCRA KATİBLİYİNİN GƏNCLƏR
BİRLİYİ OFİSİ,KOORDİNATOR
FƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİBYAP30
SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
QULİYEV FƏRƏC İBRAHİMMDHP31
SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
MİLLİ
MƏÇLİSİN DEPUTATI
HÜSEYNOV İLHAM NATİQBitərəf32
SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
PAŞA
BANK ASC, HÜQUQ VƏ KOMPLAYNS DEPARTAMENTİNİN
HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR
ŞÖBƏSİNİN MƏHKƏMƏ
İŞLƏRİ QRUPUNUN BAŞ MÜTƏXƏSSİSİ
MİRƏLƏMOV HÜSEYNBALA FAZİLYAP33
SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
VƏ MİLLİ MƏCLİSİN AQRAR SİYASƏT
VƏ MƏDƏNİYYƏT KOMİTƏSİNİN
ÜZVÜ
ZABELİN MİXAİL YURYEVİÇYAP34
SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MILLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIDIR.
ABBASOV RAUF ARİFBitərəf35
SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
"YENİ
MÜSAVAT" QƏZETİNİN
TƏSİSÇİSİ, BAŞ REDAKTOR
HƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT
MÜZƏFFƏR
BAXCP36
SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI,
MİLLİ MƏCLİSİN HÜQUQ SİYASƏTİ
VƏ DÖVLƏT QURUCULUĞU KOMİTƏSİNİN
VƏ HESABLAYICI KOMİSSİYASININ ÜZVÜ
KƏRİMZADƏ PƏRVİN ORXANYAP37
SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ)
SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
GƏNCƏ
DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ ELM VƏ
İNNOVASİYALAR ÜZRƏ PROREKTOR
HƏMZƏYEV NAQİF ƏLƏŞRƏFYAP38
SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ)
SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
YENİ
AZƏRBAYCAN PARTİYASI GƏNCƏ ŞƏHƏR
TƏŞKİLATI, SƏDR
CƏFƏROV MÜŞFİQ CƏFƏRYAP39
SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ)
SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
GƏNCƏ
ŞƏHƏR GƏNCLƏR VƏ İDMAN BAŞ
İDARƏSİNİN RƏİSİ
QULİYEV MUSA İSAYAP40
SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ)
SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI,
SƏHİYYƏ KOMİTƏSİNİN SƏDR
MÜAVİNİ
HÜSEYNOVA HİCRAN KAMRANYAP41
SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ
PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT
KOMİTƏSİNİN SƏDRİ
MİRKİŞİLİ TAHİR FAMİLYAP42
SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİSİN BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR
VƏ PARLAMENTLƏRARASI ƏLAQƏLƏR VƏ
İQTİSADİ SİYASƏT, SƏNAYƏ VƏ
SAHİBKARLIQ KOMİTƏLƏRİNİN
ÜZVÜDÜR.
HACIYEV EMİN MƏCİDYAP43
SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
RUSİYA
FEDERASİYASI GƏNCLƏR VƏ UŞAQ
BİRLİKLƏRİ MİLLİ ŞURASININ İDARƏ
HEYYƏTİNİN ÜZVÜ
SALAYEV HACI HACI BABABitərəf44
SAYLI SUMQAYIT-XIZI SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ, DEPUTAT
ƏSƏDOV OQTAY SABİRYAP45
SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNİN
SƏDRİ
CAMALOV RƏŞAD YAVƏRBitərəf46
SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
DÖVLƏT
TƏHLÜKƏZİSLİK XİDMƏTİ
MİRZƏZADƏ AYDIN
BÖYÜKKİŞİ
YAP47
SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ, DEPUTAT
MƏMMƏDOV İLHAM KAZIMYAP48
SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
BEŞİNCİ
ÇAĞIRIŞ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ
MƏCLİSİNİN DEPUTATI, MİLLİ
MƏCLİSİN ƏMƏK VƏ SOSİAL SİYASƏT
VƏ SƏHİYYƏ KOMİTƏSİNİN ÜZVÜ
HÜSEYNLİ ƏLİ MƏHƏMMƏDYAP49
SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ, MİLLİ
MƏCLİSİN HÜQUQ SİYASƏTİ VƏ
DÖVLƏT QURUCULUĞU KOMİTƏSİ, SƏDR
MİKAYILOV ELMAN ELXANYAP50
SAYLI ABŞERON-QOBUSTAN SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
QOBUSTAN
RİH, ƏRAZİ İDARƏETMƏ
ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ
BADAMOV AZƏR CAMALYAP51
SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİSİN DEPUTATI
ƏHMƏDOV VAHİD QAZMƏMMƏDBitərəf52
SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİSİN DEPUTATI VƏ MİLLİ
MƏCLİSİN İQTİSADİ SİYASƏT,SƏNAYE
VƏ SAHİBKARLIQ KOMİTƏSİNİN ÜZVÜ
BAYRAMLI HABİL LAÇINYAP53
SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AMSAR
KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİ, DİREKTOR
QURBANOV SADİQ HAQVERDİYAP54
SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
NEFT VƏ QAZ SƏNAYESİ İŞÇİLƏRİ
HƏMKARLAR İTTİFAQI RESPUBLİKA
KOMİTƏSİNDƏ SƏDR MÜAVİNİ
SƏLİMOV ELDƏNİZ ADİLYAP55
SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİSİNİN DEPUTATI VƏ MİLLİ
MƏCLİSİN AQRAR SİYASƏT VƏ GƏNCLƏR
VƏ İDMAN KOMİTƏSİ
MƏRDANOV KƏNAN ZEYNALYAP56
SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
XAÇMAZ
UŞAQ MUSİQİ MƏKTƏBİ, DİREKTOR
QƏRİBOV NİZAMİ İSMƏLİYAP57
SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
KÜRDƏMİR
ŞƏHƏR BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDR
ƏLƏSKƏROV SALEH ADİLYAP58
SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
HACIQABUL
RAYON GƏNCLƏR VƏ İDMAN İDARƏSİNİN
RƏİSİ
HACIYEV RƏŞAD ƏZİZAĞAYAP59
SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
12
SAYLI SALYAN YOL SAHƏSİ
AĞAMALI FƏZAİL RƏHİMAVP60
SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
RÜSTƏMXANLI SABİR XUDUVHP61
SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
VƏTƏNDAŞ
HƏMRƏYLİYİ PARTİYASININ SƏDRİ
ƏLƏKBƏROV ƏZİZ YUSİFYAP62
SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AMEA
FOLKLOR İNSTİTUTUNUN "DƏDƏ QORQUD"
ŞÖBƏSİNDƏ APARICI ELMİ
İŞÇİ
CƏFƏROV KAMAL XAQANİYAP63
SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ
ÜZRƏ KOMİSSİYASININ KATİBİ
MƏMMƏDOV RAMİN ƏLƏMŞAHYAP64
SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI DİASPORLA İŞ ÜZRƏ DÖVLƏT
KOMİTƏSİ. SƏDR MÜAVİNİ
ƏMİRASLANOV ƏHLİMAN TAPDIQYAP65
SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
VƏ MİLLİ MƏCLİSİN SƏHİYYƏ
KOMİTƏSİNİN SƏDRİ
ŞAHBAZOVA SƏYALƏ ƏHMƏDAĞAYAP66
SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
BİLƏSUVAR
RAYON HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİNİN
DİREKTORU
HƏSƏNOV MALİK ƏVƏZYAP67
SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
IV
VƏ V ÇAĞIRIŞ MİLLİ MƏCLİSİN
DEPUTATI, MİLLİ MƏCLİSİN REGİONAL
MƏSƏLƏLƏR KOMİTƏSİNİN VƏ
İNTİZAM KOMİSSİYASININ ÜZVÜ.
NƏSİROV ELMAN XUDAMYAP68
SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI, MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
İBRAHİMLİ FƏZAİL FEYRUZVHP69
SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİSİN DEPUTATI
MƏMMƏDOV MƏŞHUR ŞAHBAZYAP70
SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
MEBEL İSTEHSALÇILARI ASSOSİASİYASI
İSGƏNDƏROV ANAR CAMALYAP71
SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
BAKI
DÖVLƏT ÜNİVERSİTETİNDƏ KAFEDRA
MÜDİRİ
QASIMLI MUSA CƏFƏRBitərəf72
SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
QULİYEV RÜFƏT ATAKİŞİBitərəf73
SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİSİN DEPUTATI
RƏCƏBLİ HADİ MUSAYAP74
SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI
PAŞAZADƏ CAVANŞİR HÜMMƏTYAP75
SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI, MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
ƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBASYAP76
SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUNLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
SƏDRİNİN BİRİNCİ MÜAVİNİ
MAHMUDOV RƏŞAD MƏMMƏDQULUYAP77
SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI, MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
MƏMMƏDOV İQBAL NƏRİMANYAP78
SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI, MİLLİ MƏCLİSİ
ƏZİMOV NAZİM ABDULRƏHİMYAP79
SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
KÜRDƏMİR
REGİONAL MƏDƏNİYYƏT İDARƏSİ
İMİŞLİ RAYONU ÜZRƏ
NÜMAYƏNDƏLİYİ, BAŞ
MƏSLƏHƏTÇİ
QƏNİZADƏ ÇİNGİZ AŞRALIBitərəf80
SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİSİN ÜZVÜ
İSMAYILOV ŞAHİN ƏMİRYAP81
SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
BEŞİNCİ
ÇAĞIRIŞ AZƏRBACAN RESPUBLİKASI MİLLİ
MƏCLİSİNİN DEPUTATI VƏ MİLLİ
MƏCLİSİN GƏNCLƏR VƏ İDMAN
KOMİTƏSİNİN SƏDR MÜAVİNİ
RZAYEV TAHİR MUSAYAP82
SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİ, DEPUTAT
ABBASOV AQİL MƏHƏMMƏDBitərəf83
SAYLI AĞCABƏDİ-FÜZULİ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
VƏ MİLLİ MƏCLİSİN MÜDAFİƏ
TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ KORRUPSİYA İLƏ
MÜBARİZƏ VƏ MƏDƏNİYYƏT
KOMİTƏLƏRİ,ÜZV
MƏMMƏDOVA SVETLANA GƏRAYYAP84
SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
FÜZULİ
RAYON 2 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİNİN DİREKTORU
--85
SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
-
ASLANOV NOVRUZƏLİ DAVUDBitərəf86
SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
VƏ MİLLİ MƏCLİSİN AQRAR SİYASƏT
VƏ MƏDƏNİYYƏT KOMİTƏLƏRİNİN
ÜZVÜ.
KƏRİMLİ TAHİR ZAYIDAĞAVP87
SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI,
VƏHDƏT PARTİYASININ SƏDRİ
HACIYEV SABİR KAMALVBP88
SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
--89
SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
-
OSMANOV CAVİD HƏMİDYAP90
SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
HƏSƏN RAMİL SAHİBYAP91
SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
MÜVƏQQƏTİ
İŞSİZ
ƏLİYEVA JALƏ FAZİLBitərəf92
SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİSİN DEPUTATI
YILDIRIM FATMA VİDADİYAP93
SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ DÖVLƏT ŞƏHƏRSALMA VƏ
ARXİTEKTURA KOMİTƏSİ APARATININ İNSAN RESURSLARI
ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ
MƏMMƏDOV QNYAZ VƏLİYAP94
SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
BƏRDƏ
RAYON MƏRKƏZİ XƏSTƏXANASI BAŞ
HƏKİMİN MÜAVİNİ
ALIYEV SAHİB EYVAZBitərəf95
SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
BEŞİNCİ
ÇAĞIRIŞ MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI
HƏZQULUYEV ƏLİ SƏVİNDİKBAXCP96
SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
BÜTÖV
AZƏRBAYCAN XALQ CƏBHƏSİ PARTİYASI İDARƏ
HEYƏTİNİN ÜZVÜ
VƏLİYEV AĞALAR İSRƏFİLYAP97
SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
QAFAROVA SAHİBƏ ƏLİYAP98
SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
HƏSƏNOV NURLAN URFANYAP99
SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
PREZİDENT
ADMİNSTRASİYASI HÜQUQ MÜHAFİZƏ ORQANLARI
İLƏ İŞ ŞÖBƏSİNDƏ
MƏSLƏHƏTÇİ
BAYRAMOV KAMRAN FƏRHADYAP100
SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİSİN DEPUTATI
XXX ELŞAD MİRBƏŞİRYAP101
SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
"SOSİAL
TƏDQİQATLAR MƏRKƏZİ" İDARƏ
HEYYƏTİNİN SƏDR MÜAVİNİ
SƏFƏROV NİZAMİ ABDULLAYAP102
SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİN APARATININ
İNZİBATİ VƏ HƏRBİ QANUNVERİCİLİK
ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ
HÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏDYAP103
SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI,
MİLLİ MƏCLİSİN ƏMƏK VƏ SOSİAL
SİYASƏT VƏ GƏNCLƏR VƏ İDMAN
KOMİTƏLƏRİNİN VƏ İNTİZAM
KOMİSSİYASININ ÜZVÜ
--104
SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
-
PAŞAYEVA QƏNİRƏ ƏLƏSGƏRBitərəf105
SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİS,MİLLƏT VƏKİLİ
TAĞIYEV NİYAZİ YUSİFYAP106
SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
TOVUZ
RAYON STATİSTİKA İDARƏSİ, RƏİS
SEYİDOV SƏMƏD İSMAYILYAP107
SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
VƏ MİLLİ MƏCLİSİN BEYNƏLXALQ
MÜNASİBƏTLƏR VƏ PARLAMENTLƏRARASI
ƏLAQƏLƏR KOMİTƏSİNİN SƏDRİ
CƏFƏROV NİZAMİ QULUYAP108
SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
MƏHƏMƏLİYEV NƏSİB
MƏHƏMMƏD
YAP109
SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
MUSAYEV ELŞƏN MƏMMƏDHƏNİFƏADMP110
SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
PARTİYANIN
SƏDRİ, MİLLİ MƏCLİSİN ÜZVÜ
ƏLİYEVA KAMİLƏ ƏLİ AĞAYAP111
SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
BAKI
DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ GENETİKA VƏ
TƏKAMÜL TƏLİMİ KAFEDRASININ MÜDİRİ
KƏRİMLİ AZƏR ŞƏMŞİDBitərəf112
SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİSİN DEPUTATI
İSKƏNDƏROV VÜQAR YAPONYAP113
SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
ŞƏKİ
ŞƏHƏR GƏNCLƏR VƏ İDMAN
İDARƏSİNİN RƏİSİ
İSMAYILOVA SÜDABƏR ŞÖYÜBYAP114
SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
ŞƏKİ
ŞƏHƏR TƏHSİL ŞÖBƏSİ,
MÜDİR
FEYZİYEV CAVANŞİR ƏYYUBBitərəf115
SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AR
MİLLİ MƏCLİSİNDƏ DEPUTAT
HEYDƏROV FƏTTAH SƏMƏDBitərəf116
SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİ, DEPUTAT
NAXÇIVANLI AQİYƏ HƏBİBYAP117
SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
ƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏBitərəf118
SAYLI AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİSİN DEPUTATI, BAKI DÖVLƏT
UNİVERSİTETİ PSİXOLOGİYA KAFEDRASININ
MÜDİRİ
SADIQOV BƏXTİYAR YUSİFYAP119
SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI
--120
SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ 
-
ABBASZADƏ MAHİR TAPDIQYAP121
SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
QULİYEVA ŞƏFƏQ ADİLVHP122
SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
VƏTƏNDAŞ
HƏMRƏYLİYİ PARTİYASININ ÜMUMİ
ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ
MƏMMƏDOV AQİL SADIQYAP123
SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
KƏLBƏCƏR
RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI
MƏMMƏDOV ELMAN CAMALYAP124
SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCALI-XOCAVƏND SEÇKİ
DAİRƏSİ ÜZRƏ
MİLLİ
MƏCLİSİN DEPUTATI VƏ MİLLİ
MƏCLİSİN MÜDAFİƏ,
TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ KORRUPSİYA İLƏ
MÜBARİZƏ KOMİTƏSİNİN ÜZVÜDÜR.
İSMAYILOV İMAMVERDİ İBİŞYAP125
SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ
ÜZRƏ
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI
VƏ MİLLİ MƏCLİSİN İQTİSADİ
SİYASƏT, SƏNAYE VƏ SAHİBKARLIQ
KOMİTƏSİ

YAP 84 mandat
Bitərəf 24 mandat
VHP 3 mandat
BAXCP 3 mandat
ADMP 1 mandat
VBP 1 mandat
VP 1 mandat
AVP 1 mandat
MDHP 1 mandat
BQP 1 mandat
DİP 1 mandat
Qeyri-müəyyən 4

az24saat.org

Daha çox
Back to top button
Close
Close